Σκοπός του προγράμματος είναι η συγκρότηση μιας ποιοτικής (με όρους διαδικασιών, περιεχομένου, εκροών) και ολοκληρωμένης επιμορφωτικής παρέμβασης για την επικαιροποίηση των γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ και ΑΤΕΙ στην Οργάνωση, Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και στην Προώθηση Τουριστικών Προορισμών. Αυτό γίνεται εφικτό μέσα από τον συνδυασμό της επιστημονικής κατάρτισης με την επαγγελματική εμπειρία. Κατ’ αυτόν τον τρόπο γίνεται κατανοητό ότι, ακριβώς επειδή η τουριστική αγορά δεν είναι ενιαία και ομοιογενής, απαιτείται συνεχής ανανέωση και εξειδίκευση του προσφερόμενου προϊόντος.

Στόχος του προγράμματος είναι να συμβάλλει ουσιαστικά στην ποιοτική επικαιροποίηση των γνώσεων και στην παροχή επιστημονικής και επαγγελματικής ειδίκευσης σε αποφοίτους τμημάτων:

  • διοίκησης επιχειρήσεων,
  • οικονομικών, περιφερειακής ανάπτυξης,
  • κοινωνικής ανθρωπολογίας και ιστορίας,
  • μηχανικών χωροταξίας και πολεοδομίας
  • τουριστικών επιχειρήσεων,

όπως επίσης και σε αποφοίτους συναφών τμημάτων και επιστημονικών πεδίων της ημεδαπής και αλλοδαπής. Οι ωφελούμενοι απόφοιτοι μπορούν να προέρχονται από μεγάλο αριθμό τμημάτων ΑΕΙ και ΑΤΕΙ καθώς είναι μεγάλος και ο αριθμός των επιστημονικών πεδίων που συμβάλουν στην αποτελεσματική οργάνωση και διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και κυρίως στην αποτελεσματική ανάπτυξη και προώθηση τουριστικών προορισμών.

Sneakers