ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: ΕΛΕ_2015_1427

Μυτιλήνη, 13 Φεβρουαρίου 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΧΙΟ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ»

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σύμφωνα με την σχετική απόφαση της συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 247/03.02.2015) σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στο σεμινάριο του 2ου κύκλου υλοποίησης του προγράμματος «Επικαιροποίηση γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ στην οργάνωση, διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και στην προώθηση τουριστικών προορισμών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σε συνεργασία με το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Στόχος του προγράμματος είναι η επικαιροποίηση των γνώσεων και η παροχή επιστημονικής και επαγγελματικής ειδίκευσης σε αποφοίτους τμημάτων διοίκησης επιχειρήσεων, οικονομικών, περιφερειακής ανάπτυξης, κοινωνικής ανθρωπολογίας και ιστορίας, μηχανικών χωροταξίας και πολεοδομίας και τουριστικών επιχειρήσεων, όπως επίσης και σε αποφοίτους συναφών τμημάτων και επιστημονικών πεδίων της ημεδαπής και αλλοδαπής. Το επιστημονικό πεδίο ειδίκευσης του προγράμματος αφορά στην οργάνωση, διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και στην προώθηση τουριστικών προορισμών.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • διαλέξεις γύρω από τις σύγχρονες θεωρητικές - επιστημονικές εξελίξεις στην οργάνωση και διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και στην προώθηση τουριστικών προορισμών. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην απόκτηση γνώσεων σχετικών με τα σύγχρονα εργαλεία που χρησιμοποιούνται κυρίως στις λειτουργίες της οργάνωσης και διοίκησης των τουριστικών επιχειρήσεων
  • διεξοδική ανάλυση, με ενεργή συμμετοχή των φοιτητών, μελετών περίπτωσης (case studies) και καλών πρακτικών από τη διεθνή και ελληνική εμπειρία
  • εκπόνηση σύντομων γραπτών εργασιών από τους συμμετέχοντες σε επιλεγμένα θέματα που θα τους επιτρέψουν την εξοικείωση με τη σύγχρονη πραγματικότητα της τουριστικής αγοράς.

Το πρόγραμμα δομείται στις παρακάτω διδακτικές ενότητες:

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΩΡΕΣ)

1. Το σύγχρονο τουριστικό φαινόμενο, κύριες παράμετροι διαμόρφωσης της τουριστικής προσφοράς και της τουριστικής ζήτησης

12

2. Η συμβολή του τουρισμού στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη

12

3. Οι σύγχρονες εξελίξεις στην οργάνωση και διοίκηση των τουριστικών επιχειρήσεων (έμφαση σε επιχειρήσεις φιλοξενίας, μεταφοράς και συστημάτων διανομής)

16

4. Η στρατηγική διοίκηση των τουριστικών επιχειρήσεων

12

5. Η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού των τουριστικών επιχειρήσεων

12

6. Η χρηματοδότηση των τουριστικών επιχειρήσεων

10

7. Η οικονομική και χρηματοοικονομική λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων

12

8. Το μάρκετινγκ των τουριστικών επιχειρήσεων και των τουριστικών προορισμών

12

9. Εφαρμογές των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης και  επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην οργάνωση, διοίκηση των τουριστικών επιχειρήσεων και των προορισμών

8

10. Η αξιοποίηση της στατιστικής και των ποσοτικών μεθόδων στη διοίκηση των τουριστικών επιχειρήσεων

8

11. Σύγχρονα πολιτιστικά προϊόντα, χρήσεις της κληρονομιάς και της παράδοσης και παραγωγή της τοπικότητας ως μέσο για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών τουριστικών προορισμών

6

12. Προκλήσεις για τον έμπειρο τουρίστα και οι περιηγήσεις του στον πολιτισμό ως σύγχρονη τουριστική επιχειρηματική δράση

6

13. Βιώσιμη ανάπτυξη προορισμών και ο ρόλος του τουριστικού επιχειρείν

8

14. Σύγχρονα πρότυπα ανάπτυξης τουριστικών προορισμών, η περίπτωση του προτύπου ανάπτυξης των ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού

6

15. Τουριστική επιχειρηματικότητα και ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού

6

16. Τελικές εξετάσεις

4

 

Το σεμινάριο του 2ου κύκλου υλοποίησης του ΠΕΓΑ θα πραγματοποιηθεί στη Χίο, στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, από 09/03/2015 – 29/05/2015.

Το πρόγραμμα έχει μικτό εκπαιδευτικό χαρακτήρα (εξ αποστάσεως και δια ζώσης). Περιλαμβάνει δηλαδή πενήντα (50) ώρες διδασκαλίας με διαλέξεις σε συμβατική αίθουσα διδασκαλίας στο Μιχάλειο κτήριο του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Χίο, που απαιτούν τη φυσική παρουσία των εκπαιδευομένων και εκτατό (100) ώρες διδασκαλίας με την αξιοποίηση της μεθοδολογίας της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί Πιστοποιητικό Συμμετοχής, υπό την προϋπόθεση της παρακολούθησης τουλάχιστον του 80% των προγραμματισμένων ωρών επιμόρφωσης και την επιτυχή αξιολόγηση, συνοδευόμενο από παράρτημα όπου θα αναφέρονται τα μαθήματα που παρακολούθησε και οι πιστωτικές μονάδες κατά ECTS που αναλογούν.

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης παρέχεται δωρεάν.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα επιμόρφωσης έχουν απόφοιτοι Πανεπιστημίου ή ΑΤΕΙ, ή κάτοχοι ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν γνώσεις χρήσης βασικών εφαρμογών πληροφορικής (επεξεργασία κειμένου, φύλλα υπολογισμών, χρήση διαδικτύου), πρόσβαση σε υπολογιστικό σύστημα που θα διαθέτει ακουστικά ή ηχεία και μικρόφωνο και ευρυζωνική σύνδεση (ADSL) στο διαδίκτυο . Προτεραιότητα συμμετοχής θα δοθεί σε απόφοιτους ηλικίας άνω των 45 ετών καθώς επίσης και σε απόφοιτους χωρίς μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ενώ θα λαμβάνονται υπόψη και κοινωνικά κριτήρια (εισόδημα, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, κ.ά.).

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από το βιογραφικό τους σημείωμα, στην ηλεκτρονική σελίδα του προγράμματος tourism-pega.aegean.gr. Οι αιτήσεις υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά το αργότερο έως τις 25/02/2015.

Η αξιολόγηση των ενδιαφερομένων θα γίνει από Επιτροπή, που έχει οριστεί με την σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 247/03.02.2015). Με το πέρας των διαδικασιών αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων, θα καταρτιστεί ο τελικός πίνακας των συμμετεχόντων, ο οποίος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος. Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν και με προσωπικό e-mail στην διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους. Οι επιλεγέντες θα κληθούν να καταθέσουν τα σχετικά δικαιολογητικά στη γραμματεία του προγράμματος.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κ. Ανδριώτη Δέσποινα, Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 18:00 – 20:00 (τηλ. 22710-35025, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) ή στον επιστημονικό υπεύθυνο του προγράμματος Δρ. Θεόδωρο Σταυρινούδη, (email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (http://www.ru.aegean.gr/).

Η Αντιπρύτανις

 

Καθηγήτρια
Αμαλία Πολυδωροπούλου
Πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Αιγαίου

Union x Air Jordan Delta Mid Release Date