Η πρώτη διδακτική ενότητα αναλύει το εννοιολογικό πλαίσιο του τουρισμού και τους κύριους παράγοντες που προσδιορίζουν τους όρους «τουριστική βιομηχανία» και «τουριστικό προϊόν». Μέσα από τρεις επιμέρους υποενότητες επιτυγχάνεται η παρουσίαση και η ανάλυση των νέων τάσεων και εξελίξεων του ελληνικού τουρισμού, η ανταπόκριση και η προσαρμογή σε αυτές της τουριστικής προσφοράς, και οι επιρροές που ασκούν οι μεταβολές της τουριστικής ζήτησης στις ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις.
Η δεύτερη διδακτική ενότητα πραγματοποιεί τη λειτουργική και εμπειρική διασύνδεση του τουρισμού, ως σύγχρονης οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας, με την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, με έμφαση σε περιοχές με γεωγραφικές ιδιαιτερότητες όπως οι μικρές νησιωτικές, ορεινές, απομονωμένες και αραιοκατοικημένες περιοχές. Γίνεται αρχικά μια συνοπτική παρουσίαση της σημασίας του τουρισμού στην οικονομία, μέσα στο πρόσφατο αναπτυξιακό περιβάλλον και στις νέες συνθήκες της παγκόσμιας οικονομίας. Στη συνέχεια, γίνεται προσπάθεια σύνδεσης του τουρισμού με την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη και πιο συγκεκριμένα με τα κυρίαρχα πρότυπα και στρατηγικές ανάπτυξης του χώρου. Τέλος παρουσιάζεται το μεθοδολογικό πλαίσιο και οι τεχνικές διερεύνησης των οικονομικών επιδράσεων του τουρισμού στις διάφορες κλίμακες του χώρου (εθνική, περιφερειακή, τοπική), με σχετικές εμπειρικές εφαρμογές.
Η τρίτη διδακτική ενότητα παρουσιάζει και αναλύει τα χαρακτηριστικά και τις παραμέτρους των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού και που ασκούν άμεση επιρροή στην οργάνωση και τη διαχείρισή τους. Η ανάλυση αφορά στους σημαντικότερους τύπους τουριστικών επιχειρήσεων με τη μεγαλύτερη συνεισφορά, τόσο στην οικονομική ενίσχυση, όσο και στην αύξηση της απασχόλησης στους τουριστικούς προορισμούς. Το εκπαιδευτικό υλικό χωρίζεται σε τέσσερις επιμέρους θεματικές ενότητες με σκοπό τη μεμονωμένη σχετική προσέγγιση οργανωτικών και λειτουργικών θεμάτων, ανά κατηγορία και τύπο τουριστικής επιχείρησης.
Η τέταρτη διδακτική ενότητα αναφέρεται στην έννοια και την σημαντικότητα της στρατηγικής διοίκησης για τις τουριστικές επιχειρήσεις μέσω ενός πλαισίου ανάλυσης των παραγόντων που τη συνθέτουν και των βασικών βημάτων προς τον σχεδιασμό της. Αρχικά παρουσιάζονται οι διαστάσεις της στρατηγικής διοίκησης, συστήνοντας έτσι το στρατηγικό πλαίσιο στο οποίο κινείται ο στρατηγικός σχεδιασμός και τονίζεται η σημαντικότητα αναγνώρισης των ικανοτήτων και των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων, με σκοπό την αποτύπωση της αλυσίδας αξίας. Η αλυσίδα αξίας στην ουσία οριοθετεί και συγκεκριμενοποιεί το φάσμα των δραστηριοτήτων της εκάστοτε τουριστικής επιχείρησης και αποτελεί το βήμα που προηγείται της ανάλυσης του εξωτερικού και του εσωτερικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται, που ακολουθεί στη συνέχεια.
Η πέμπτη διδακτική ενότητα αναφέρεται στην έννοια και τις λειτουργίες της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού στις τουριστικές επιχειρήσεις και σε όλες εκείνες τις παραμέτρους που επηρεάζουν και διαμορφώνουν το πλαίσιο δραστηριοτήτων της. Αρχικά γίνεται αναφορά στα χαρακτηριστικά και τις διακρίσεις της απασχόλησης στον τουριστικό κλάδο, γενικότερα, αλλά και ειδικότερα στις επιχειρήσεις φιλοξενίας και τουριστικών γραφείων στη χώρα μας. Παρουσιάζονται οι δραστηριότητες του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού και οι σχετικές διαφορές που εντοπίζονται συγκριτικά με άλλους κλάδους της οικονομίας. Αναλύονται ο ρόλος, τα προσόντα και οι ιδιαίτερες ικανότητες τόσο των στελεχών των τμημάτων ανθρώπινου δυναμικού όσο και των διευθυντικών στελεχών που απαιτούνται για την ορθή και αποδοτική λειτουργία των γραφείων ανθρώπινου δυναμικού.
Η έκτη διδακτική ενότητα διερευνά τη χρηματοδοτική παρέμβαση και το ρόλο που αυτή διαδραματίζει στην προώθηση διαφόρων μορφών τουρισμού, παρέχοντας την αναγκαία ρευστότητα και διαφόρων ειδών κίνητρα για παραγωγικές επενδύσεις, αλλά και για προγράμματα, δράσεις και πρωτοβουλίες που ενισχύουν την επιχειρηματικότητα και προωθούν την ανταγωνιστικότητα. Παρέχει το θεωρητικό και τεχνικό πλαίσιο γνώσεων σχετικά με τη χρηματοδότηση των τουριστικών επιχειρήσεων.
Στο πλαίσιο της έβδομης διδακτικής ενότητες αναλύονται οι έννοιες της οικονομικής μονάδας, η βασική οικονομική αρχή που διέπει την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία τους και επισημαίνονται οι αρχές και τα πρότυπα της οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων. Σκοπός της είναι η εξοικείωση των αναγνωστών με τις θεμελιώδεις αρχές που διέπουν την οργάνωση και διοίκηση των επιχειρήσεων, στοιχεία που αποτελούν τα θεμέλια πάνω στα οποία θα αναγερθεί ο οικονομικός και χρηματοοικονομικός προγραμματισμός της δράσης των επιχειρήσεων.
Η όγδοη διδακτική ενότητα εστιάζει στην ανάλυση και τον σχολιασμό των κυριότερων σύγχρονων εξελίξεων και αλλαγών στο χώρο του τουριστικού μάρκετινγκ τόσο σε μικροοικονομικό όσο και σε μακροοικονομικό επίπεδο. Αρχικά παρουσιάζει τα εργαλεία και τα κανάλια διανομής που μπορούν οι τουριστικές επιχειρήσεις και οι προορισμοί να αξιοποιήσουν προκειμένου να προσεγγίσουν και να επικοινωνήσουν με τον πελάτη. Στη συνέχεια αναλύει τις ιδιαιτερότητες της προώθησης και της προβολής του προϊόντος που παράγουν και πωλούν οι τουριστικές επιχειρήσεις. Τέλος, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία και στην ανάλυση των κυριότερων μεθόδων τιμολόγησης των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών.
Η ένατη διδακτική ενότητα περιλαμβάνει δυο μέρη. Το πρώτο μέρος εξετάζει τη συνολική καταγραφή των κυριότερων τεχνολογιών που άμεσα ή έμμεσα επηρεάζουν την παροχή υπηρεσιών στον τουρίστα. Ξεκινώντας από μία γενική θεωρητική προσέγγιση, στη συνέχεια περιγράφονται και αναλύονται οι εξελίξεις στους επιμέρους τομείς. Παρουσιάζονται επιλεγμένα θέματα για καινοτόμες και δημοφιλείς τεχνολογίες και εξετάζονται οι δυνατότητες αξιοποίησής τους από τις τουριστικές επιχειρήσεις και τους τουρίστες. Το δεύτερο μέρος αναλύει την έννοια και τις λειτουργίες του Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού (DMO), εξηγεί τη σημασία του e-business, αποσαφηνίζει τον τρόπο συγκρότησης ενός πλάνου e-business για προορισμούς και παραθέτει συγκεκριμένα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν για τη διαχείριση των πληροφοριών σχετικά με τον προορισμό.
Η δέκατη διδακτική ενότητα διερευνά τη σημασία και τη χρησιμότητα της συστηματικής συλλογής και ανάλυσης των στατιστικών δεδομένων που αναφέρονται στις διάφορες κλίμακες χώρου (εθνικό, περιφερειακό, τοπικό) και σε διάφορα επίπεδα διοικητικών χωρικών ενοτήτων (χώρα, περιφέρεια, νομός, επαρχία, δήμος). Διερευνά το πώς η συγκέντρωση και ανάλυση ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων μπορεί να βοηθήσει στον συντονισμό των δράσεων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, στον προσδιορισμό του αναπτυξιακού ρόλου φορέων και επιχειρήσεων (μεταξύ άλλων και του τουρισμού) και στην προώθηση της συνέργιας στην αναπτυξιακή διαδικασία και στην τουριστική ανάπτυξη ειδικότερα.
Η ενδέκατη διδακτική ενότητα εστιάζει στην αποσαφήνιση της έννοιας της πολιτισμικής κληρονομιάς και της σχέσης της με τον τουρισμό. Συγκεκριμένα μέσα από τις εννοιολογικές προσεγγίσεις τόσο της κοινωνικής ανθρωπολογίας, της κοινωνιολογίας, της πολιτισμικής γεωγραφίας, του τουριστικού μάρκετινγκ, όσο και της πολιτισμικής τεχνολογίας, της φιλοσοφίας και του κλάδου των πολιτιστικών σπουδών, προσεγγίζεται και αναλύεται η κατανάλωση της κληρονομιάς ως προϊόν, μέσα στο πλαίσιο της σύγχρονης τουριστικής πρακτικής.
Στη δωδέκατη διδακτική ενότητα, επιχειρείται η προσέγγιση στον πολιτισμό ως μέρος του σύγχρονου τουριστικού προϊόντος. Με την κατανόηση των παραγόντων που επηρεάζουν την τουριστική ζήτηση και που διαμορφώνουν τα χαρακτηριστικά του σύγχρονου τουρίστα τίθεται το πλαίσιο εντός του οποίου πραγματοποιείται η σύγχρονη τουριστική επιχειρηματική δράση. Σε δεύτερο επίπεδο περιγράφει τις σχέσεις πολιτισμού τουρισμού, τουρισμού – επιχειρηματικής δράσης και έμπειρου τουρίστα με το σύγχρονο τουριστικό προϊόν. Αναλύεται έτσι το θεωρητικό πλαίσιο των παραπάνω εννοιών και παρατίθενται μελέτες περιπτώσεων (που θα παρουσιαστούν κατά βάσει στις διαλέξεις) ώστε να κατανοηθούν επαρκέστερα οι παραπάνω έννοιες.
Η δέκατη τρίτη διδακτική ενότητα επιχειρεί να συνδέσει τις έννοιες της τουριστικής ταυτότητας με τη διαχείριση προορισμού και τη βιωσιμότητα. Παράλληλα, συμβάλει στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο αξιολογείται ένας τουριστικός προορισμός ως προς διαφορετικούς δείκτες και χαρακτηριστικά. Βοηθάει στον αναγνώστη να κατανοήσει τις ιδιαιτερότητες που χαρακτηρίζουν τους διαφορετικούς τύπους τουριστικών προορισμών και να προβληματιστεί σχετικά με τις δυσκολίες/προβλήματα που μπορούν να προκύψουν στο σχεδιασμό διαχείρισης ενός τουριστικού προορισμού.
Η δέκατη τέταρτη διδακτική ενότητα στοχεύει στην ανάλυση των αναπτυξιακών χαρακτηριστικών, σε σχέση τόσο με τη διεθνή όσο και την ελληνική εμπειρία, επιλεγμένων ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η έμφαση εδώ δίνεται αφενός στις κύριες ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού που έχουν αναπτυχθεί διεθνώς και αφετέρου σ’ αυτές που μπορούν να αναπτυχθούν και να ενσωματωθούν στο σύγχρονο ελληνικό τουριστικό προϊόν.
Η δέκατη πέμπτη διδακτική ενότητα έχει ως στόχο να γνωρίσουν οι επιμορφούμενοι τις σημαντικότερες ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού και τα κυριότερα χαρακτηριστικά τους και να κατανοήσουν την ιδιαίτερη επιχειρηματικότητα που απαιτεί η ανάπτυξη αυτών των μορφών τουριστικής επιχειρηματικής δράσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο να γνωρίσουν το θεσμικό πλαίσιο που ρυθμίζει την άσκησή τους στην Ελλάδα.
Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος είναι απαραίτητη η συστηματική παρακολούθηση του προγράμματος και η επιτυχής συμμετοχή στις δράσεις αξιολόγησης. Πιο συγκεκριμένα, Η τελική αξιολόγηση των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα στηρίζεται στην εκπόνηση δυο γραπτών εργασιών και στη δια ζώσης συμμετοχή στις τελικές γραπτές εξετάσεις.
Η θεματολογία των γραπτών εργασιών και τελικών εξετάσεων καθορίζεται από τους διδάσκοντες και έχει αυστηρή συνάφεια με τη θεματολογία του προγράμματος ενώ ταυτόχρονα επιδιώκεται ο έλεγχος απόκτησης όχι μόνο θεωρητικών αλλά και πρακτικών γνώσεων μέσω ανάλογα προσαρμοσμένων θεμάτων. Όσοι εκπαιδευόμενοι αποτυγχάνουν στην γραπτή εργασία ή/και στις γραπτές εξετάσεις, δικαιούνται επανυποβολής ή αντίστοιχα επανεξέτασης άπαξ σε χρονική περίοδο που προσδιορίζεται από τους διδάσκοντες και όχι αργότερα από έναν μήνα μετά το πέρας των τελικών γραπτών εξετάσεων. Η επιτυχής περάτωση του προγράμματος προϋποθέτει προβιβάσιμο βαθμό σε όλα τα σκέλη της αξιολόγησης.

تخفيضات